Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

DIFUSIÓ: Gran iniciativa de la web inforep.net

La manera d'accedir i contrastar la informació que sorgeix del treball col·laboratiu sobre la república. (Català, Castellà i Francés).

Per que n'estem farts de que ens menteixin.

· t2m · 0 · 0