metamarc ✅ is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

metamarc ✅ @metamarc@mastodont.cat

metamarc ✅ boosted

Les casualitats no existeixen

Després anys sense obrir-lo i de tenir la partició morta de riure, em dóna per obrir Windows (7) i actualitzar-lo. Resultat? No arrenca! Doncs genial ... En fi, bon moment per fer backups i neteja. I al final m'he dit, escolta, si fa tant que no l'he obert és que no el necessite. Total que ara a la partició hi ha Trisquel. I he de dir que em va genial, i està tan actualitzat com es pot, no està mort. Tinc LibreOffice i Firefox 58 (aquí li diuen ABrowser). Què més vull?

Después años sin abrirlo y de tener la partición muerta de risa, me da por abrir Windows (7) y actualizarlo. Resultado? No arranca! Pues genial... En fin, buen momento para hacer backups y limpieza. Y al final me he dicho, leñe, si hace tanto que no lo abro es que no lo necesito. Total que ahora en es partición está Trisquel. Y debo decir que me va genial, y está tan actualizado como se puede, no está muerto. Tengo LibreOffice y Firefox 58 (aquí le llmana ABrowser). ¿Qué más quiero?

El Penó de la Conquesta, les quatre barres, és la bandera nacional més antiga del món, segons un expert italià

vilaweb.cat/noticies/el-peno-d

The Smallness of Mark Zuckerberg

And why he should not be trusted as the world’s custodian of information

medium.com/s/story/the-smallne

FreeTube es una aplicación libre para usar YouTube salvaguardando la privacidad
muylinux.com/2018/03/09/freetu

I don't care about cookies by Kiko

Get rid of annoying cookie warnings from almost all 'infected' websites!

addons.mozilla.org/ca/android/

Bon dia i bona jornada de lluita feminista! I estimats homes: informem-nos, abracem aquesta lluita i esforcem-nos en ser millors persones, no de paraula sinó pel fet, que és com dir siguem feministes! Solidaritat i germanor!
(Eh... sí, la de la foto és Ursula K. Le Guin, que estaria orgullosa de nosaltres)
mastodont.cat/media/BOMttRWAHv

metamarc ✅ boosted

Ante una sala llena de políticos, banqueros y grandes empresarios, el campesino arranca con un discurso incendiario, fuera de guión, en el que repasa con crudeza los puntos más oscuros del sistema económico vigente y lanza dardos acusadores contra todos los presentes, miembros de las élites del poder y responsables de las grandes injusticias que padece la sociedad.

youtube.com/watch?v=Iwxyh8oi1M

Ja no sé com dir-li a la gent que no signe a change-org, que vendran les seves dades a empreses d'spam, que és així com fan negoci, i que les signatures al no estar verificades com és degut ni reconegudes per cap administració, aniran directament al fem. Però res, ni cas.

No només em furta el wifi sinó que a més es fa un perfil al meu puto Netflix. Me cague en tot. Au, al filtre MAC que vas... i canvi de tot al router, és clar.

metamarc ✅ boosted

Tusky 1.5.3 will bring 15 improvements/fixes. Can't wait to release it, because then I can finally make new featues :3

Confirmado: los pesticidas están matando en masa a las abejas

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria concluye que la mayoría de los usos de pesticidas neonicotinoides representan un riesgo para los polinizadores silvestres y las abejas de la miel

m.publico.es/ciencias/2034150/