Raúl :llibertatpresospolitics: is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

@bgta ara hi ha poques instàncies .cat i només aquesta va de Catalunya. Les altres van de gats.

@bgta toot.cat, high.cat estan federades amb mastodont.cat però res a veure amb Catalunya 😉

@bgta quin domini triar donada la situació actual del país? tren.cat?

@spla revindi.cat ? fortifi.cat ? trasto.cat ?

@bgta @spla reto.cat, impli.cat, simplifi.cat, mortifi.cat, califi.cat ?

@FelixMiroLevy fa gracia jugar amb les paraules acabades en cat i enregistrar ne un domini @bgta