Raúl is a user on mastodont.cat. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Raúl @bgta
Follow

La mobilització durant 300 dies, el veïnat aconsegueix que l'arribada de l'AVE a Múrcia sigui soterrada

ara.cat/societat/mobilitzacio-